prosperita-sklep

Działania PROW 2014-2020

 

                   

Inwestycje odtwarzające potencjał                 Restrukturyzacja małych                              Inwestycje w gospodarstwach 

produkcji rolnej                                               gospodarstw                                                   położonych na obszarach OSN

 

 


 

 

                

 Inwestycje w gospodarstwach                       Premie dla młodych rolników                     Modernizacja gospodarstw rolnych

położonych na obszarach Natura 2000

 

 


 

 

               

 Premie na rozpoczęcie                                    Płatności dla rolników przekazujących           Rozwój przedsiębiorczości 

działalności pozarolniczej                                małe gospodarstwa                                               – rozwój usług rolniczych

 

 


 

 

              

Zalesianie i tworzenie terenów                      Tworzenie grup i organizacji producentów         Przetwórstwo i marketing 

zalesionych                                                         w sektorze rolnym i leśnym.                                    produktów rolnych