prosperita-sklep

Zarząd


Jest organem wykonawczym Walnego Zgromadzenia Izby. Do zakresu działań Zarządu w szczególności należą:
1. przygotowanie i zwołanie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. przygotowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia,
3. opracowanie projektów budżetu Izby wraz z planem finansowym,
4. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia rocznych sprawozdań
5. z działalności statutowej i finansowej,
6. prowadzenie gospodarki finansowej Izby, w tym podejmowanie uchwał w sprawach zaciągania kredytów i innych zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie,
7. przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu projektów Regulaminu Pracy oraz projektów zmian do tego Regulaminu,
8. ustalanie zasad wynagradzania pracowników Biura Izby oraz Regulaminu Pracy Biura,
9. podejmowanie czynności związanych z utworzeniem lub przystąpieniem do spółek prawa handlowego, w których Izba będzie udziałowcem lub akcjonariuszem,
10. składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu z wykonania uchwał i wniosków podjętych na poprzednim posiedzeniu Walnego Zgromadzenia.

  

 

 

Grzegorz Leszczyński - Prezes Zarządu

 

 

 Marek Siniło - Wiceprezes Zarządu 

 

 

 

Piotr Rusiecki - Członek Zarządu 

 

Witold Grunwald - Członek Zarządu

 

 

 

 

 

Antoni Janusz Sowiński - Członek Zarządu

 

 


 Romuald Gosk - Delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych