prosperita-sklep

WALNE ZGROMADZENIE


Jest Najwyższym organem Izby. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie i zmiana Statutu,
 2. wybór i odwoływanie w głosowaniu tajnym osób wchodzących w skład Zarządu
  i członków Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków,
 3. uchwalanie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia,
 4. uchwalanie Regulaminów Pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady Powiatowej
  i Komisji Problemowych,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu,
 7. uchwalanie budżetu,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych określonych w statucie, a także określanie maksymalnej kwoty zobowiązań, które może zaciągnąć zarząd,
 9. tworzenie Komisji problemowych i powoływanie ich członków,
 10. wybór delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych,
 11. stwierdzanie wygaśnięcia mandatu członka Walnego Zgromadzenia Izby,
 12. podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości stanowiących własność Izby,
 13. przyjmowanie lub odrzucanie spadków i zapisów,
 14. podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składki członkowskiej,
 15. uchwalanie wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych Prezesowi, Wiceprezesowi Izby, członków walnego zgromadzenia, komisji rewizyjnej, zarządu, komisji problemowych, rad powiatowych izby oraz delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych, a także zasad i trybu ich wypłaty,
 16. podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia, w drodze porozumienia, zadań należących do właściwości administracji rządowej,
 17. podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia zadań przekazywanych w drodze porozumienia przez organy samorządu terytorialnego,
 18. podejmowanie uchwał w sprawach:
  1. utworzenia lub przystąpienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej,
   utworzenia fundacji,
  2. przystąpienia do stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego,
  3. założenia związku stowarzyszeń lub przystąpienia do takiego związku.
 19. wyrażanie zgody na członkostwo Izby w podmiotach krajowych i zagranicznych,
 20. tworzenie struktur organizacyjnych Izby,
 21. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Biura.

 

W skład Walnego Zgromadzenia Podlaskiej Izby Rolniczej wchodzą:

 

Powiat

FUNKCJA

Nazwisko i imię

Augustów

PRZEWODNICZĄCY

Rusiecki Piotr

DELEGAT DO WZ

Sztukowski Paweł Karol

Białystok

PRZEWODNICZĄCY

Łapiński Ryszard

DELEGAT DO WZ

Sowiński Antoni Janusz

Bielsk Podlaski

PRZEWODNICZĄCY

Bobel Maciej

DELEGAT DO WZ

Bazylewski Krzysztof

Grajewo

PRZEWODNICZĄCY

Grunwald Witold

DELEGAT DO WZ

Bujnowski Bogdan

Hajnówka

PRZEWODNICZĄCY

Stocki Piotr

DELEGAT DO WZ

Kaczmarzyk Marian

Kolno

PRZEWODNICZĄCY

Przyborowski Antoni

DELEGAT DO WZ

Lewandowski Jerzy

Łomża

PRZEWODNICZĄCY

Łuba Zdzisław

DELEGAT DO WZ

Aleksandra Małgorzata Armo

Mońki

PRZEWODNICZĄCY

Szaciło Krzysztof

DELEGAT DO WZ

Dembowski Zbigniew

Sejny

PRZEWODNICZĄCY

Palanis Olgierd Józef

DELEGAT DO WZ

Czarniecki Mirosław

Siemiatycze

PRZEWODNICZĄCY

Leszczyński Grzegorz

DELEGAT DO WZ

Szumski Wieczysław

Sokółka

PRZEWODNICZĄCY

Siniło Marek

DELEGAT DO WZ

Olchowik Leszek

Suwałki

PRZEWODNICZĄCY

Wdowiak Jan Stanisław

DELEGAT DO WZ

Ostrowski Andrzej

Wysokie Mazowieckie

PRZEWODNICZĄCY

Wnorowski Wiesław

DELEGAT DO WZ

Kołakowski Bogdan

Zambrów

PRZEWODNICZĄCY

Jolanta Wielgat

DELEGAT DO WZ

Gosk Romuald